تفاهم*نامه همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره با هدف مطالعات در حوزه*های پایین*دستی و بالادستی نفت به مدت سه سال به امضا رسید.
به گزارش عصرنفت ، تفاهم*نامه همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره با حضور دکتر کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و رئیس شرکت نفت فلات قاره به امضای طرفین رسید.
دکتر کاتوزیان رئیس پژوهشگاه نفت در گفت*وگو با ایسنا در این باره گفت: این تفاهم*نامه به مدت سه سال و به مبلغ 20 میلیارد تومان به امضای طرفین رسیده است و در این تفاهم*نامه همکاری*هایی در حوزه بالادستی و پایین*دستی و همچنین محیط زیست صورت می*گیرد.
وی با بیان اینکه چاه*های نفتی زیادی در کشور وجود دارد که با مشکلات متعددی مواجه هستند، خاطرنشان کرد: با امضای این تفاهم*نامه کارگروه مشترکی ایجاد می*شود تا پروژه*های مشترکی برای ارائه راهکارهای علمی به منظور کاهش مشکلات چاه*های نفت اجرایی شود.
کاتوزیان با اشاره به زمینه*های همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره، اظهار کرد: با امضای این تفاهم*نامه همکاری*هایی در زمینه لرزه*نگاری چاه*های نفت، روش*های ازدیاد برداشت از میادین نفتی، مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و در حوزه پایین*دستی نیز در زمینه محیط زیست فعالیت*های نفتی صورت خواهد گرفت.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت کربن و خوردگی و بهره*برداری از میادین نفتی را از دیگر زمینه*های همکاری با این شرکت نام برد.
وی درخصوص مطالعات انجام شده در زمینه لرزه*نگاری میادین نفتی، خاطرنشان کرد: این پژوهشگاه در این زمینه مطالعاتی ندارد، ولی اطلاعات دریافت شده در این حوزه را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می*دهد، ضمن اینکه شبیه*سازی دوبعدی، سه بعدی و چهار بعدی را انجام می*دهد.
به گفته رئیس پژوهشگاه صنعت نفت همکاری میان این پژوهشگاه با شرکت نفت فلات قاره در حوزه میادین نفتی زمینی و دریایی خواهد بود.