بیژن **گنه، وزیر نفت طی حکمی سید شریف حسینی را به عنوان مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت منصوب کرد.
به گزارش عصرنفت ، در حکم **گنه آمده است: با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به عنوان مدیر کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت منصوب می شوید.
هماهنگ سازی ارتباطات شرکتهای تابعه با دستگاه*های نظارتی نیز برعهده جنابعالی خواهد بود.
از خداوند دانای توانا برای جنابعالی توفیق مسئلت دارم.