واحد الفین از واحدهای بنیادی صنایع پتروشیمی می باشد که در جهت تولید الفین ها (آلکن ها)طراحی شده است . الفین ها هیدروکربنهایی هستند که بعضی از اتم های کربن آنها اشباع نشده ان ، در نتیجه یک پیوند دوگانه در ساختار مولکولی انها وجود دارد. به علت وجود همین پیوند دوگانه ف میل ترکیبی این هیدرو کربنها بسیار زیاد می باشد . به آنها هیدرو کربن های غیر اشباع نیز می گویند . در صورتیکه در ساختار این نوع هیدروکربنها دو پیوند دوگانه وجود داشته باشد به آنها دی الفین ها (آلکادین ها۹ گفته می شود .